TERAPIA PEDAGOGICZNA

aaapng_wxhwhhp

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie grupowej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 dzieci. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy ciekawe zabawy. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:
 • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
 • elementy muzykoterapii
 • bajkoterapia
 • wybrane techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy

Cele terapii pedagogicznej:
•stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez :
zaktywizowanie do pracy prawej i lewej półkuli mózgowej
wykorzystanie naturalnej podatności do uczenia się przez zmysły
usprawnienie spostrzegania wzrokowego i słuchowego
 • rozwijanie pamięci słuchowej, wzrokowej i dotykowej stymulowanie celowego
 • wyrobienie nawyku wyobrażania sobie to co dziecko chce zapamiętać
 • rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, wzrokowej i dotykowej
 • zapoznanie z technikami ułatwiającymi zapamiętywanie
 • rozbudzenie pozytywnej motywacji do działania
 • tworzenie sytuacji w których dziecko ma poczucie sukcesu
 • wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko
 • systematyczna współpraca z rodzicami i nauczycielami prowadząca do ujednolicenia


mgr Katarzyna Dąbrowska


Przedszkolowo.pl logo