RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1.Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile , Kusocińskiego 10 a , e-mail: przedszkolepila4@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 jest Dawid Nogaj e mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Publiczne Przedszkole Nr 4 przez okres rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 i realizacji działalności dydaktyczno
-wychowawczo- opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.

4.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

5.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa,

6.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.Dodatkowo, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących rekrutacji do przedszkola i prowadzenia przez przedszkole działalności statutowej.

9.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


……………………………………………………………….
(Podpis Administratora danych)
Administrator
Nazwa: Publiczne Przedszkole nr 4
Adres: ul. Kusocińskiego 10a, 64-920 Piła
Numer KRS, NIP, REGON: NIP 7642638825, REGON 301430390
Telefon: 67 212 34 82
Adres e-mail: pp4@cuw.pila.pl

Strona www: www.pp4pila.przedszkolowo.pl

Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo
Adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

Przedszkolowo.pl logo