REGULAMIN MONITORINGU PP NR 4

załącznik nr 1
do Zarządzenia
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4
z dnia 10.01.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile zwane dalej „ Przedszkolem”, ul. Kusocińskiego 10 A , 64-920 Piła .
2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Dawid Nogaj , z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ustawowych lub statutowych Administratora , a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Publicznego Przedszkola Nr 4 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

__________________________________________________________________________________


załącznik nr 2
do Zarządzenia
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4

z dnia 10.01.2019


Beztytulu_qwspqaw

s2/mini/1111jpg_qwspqas.jpg

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego
w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile


I podstawa prawna:
 • Poprawa bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przedszkola
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w przedszkolu i jego otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.


III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1.Publiczne Przedszkole Nr 4 posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
2.Rejestrator znajduje się w gabinecie dyrektora przedszkola, obraz z monitoringu widoczny jest na ekranie komputera w gabinecie dyrektora i wicedyrektora
3.Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli, pracowników przedszkola,
 • niszczenia mienia przedszkola,
 • niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw,
 • przywłaszczania,
 • konfliktowych, np. bójek,
 • podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

4.Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez 3 dni i przechowywane do wyjaśnienia sytuacji .Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się czas i miejsce zajścia oraz udostępnienie nagrań.
5.Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym przez minimum 3 dni.
6.Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom dzieci za zgodą dyrektora przedszkola i w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola lub nauczyciela.
7.Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu.
8.Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

1.Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
2.W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia, nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
3.Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji dyrektora przedszkola.
4.Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
5.W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników przedszkola (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
6.Zabrania się przebywania dzieciom w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitor i rejestrator.
7.Nie odtwarza się nagrań w obecności dzieci.

IV Przepisy końcowe:

1.Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor przedszkola.
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
3.Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
4.Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01.02.2019r.

______________________________________________________________________________________


Przedszkolowo.pl logo