OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W PILE BĘDĄ REALIZOWANE PROGRAMY:

KONKURS MIEJSKI „BAJKA RADUJE I WYCHOWUJE”

„Gdyby na świecie zabrakło uśmiechu dziecka,
byłoby ciemno i mroczno,
Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie”
Julian Ejsmond

Miejski Konkurs pt. „Bajka raduje wychowuje” odbywa się cyklicznie pod patronatem Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej poprzez rozbudzanie u dzieci zamiłowania do kontaktu z książką i wykorzystania treści do wesołej i twórczej zabawy. Kierując się zasadą że „tylko w legendach może przetrwać to, co w naturze nie może”( A. Sapkowski), w tym roku bawiliśmy się z legendami:„ Poznańskie koziołki”„ Wars i Sawa”, „ Złota kaczka” i „ O smoku wawelskim”.
W konkursie wzięło udział 11 Publicznych Przedszkoli : 1, ,4,5,6,7,12,13,15,16,17,18, oraz jedno Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowa Kraina”, które były reprezentowane przez 2 - osobowe drużyny dzieci 5-6 letnich.
Warunkiem uczestnictwa Przedszkola deklarującego udział w konkursie było zgłoszenie 2 osobowych zespołów oraz dostarczenie Organizatorowi ilustracji do samodzielnie wybranej legendy, wykonanej dowolną techniką plastyczną w formacie A 3.

Drużyny wykazały się bardzo dobrą znajomością legend, umiejętnościami spostrzegania, słuchania, przyporządkowywania, kodowania i dekodowania oraz wysokim poziomem zaangażowania.Przedszkolacy rozwiązali siedem zadań konkursowych, które oceniało jury w składzie: Beata Wawrzos z-ca przewodniczącej Rady, Mariola Kobus nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile oraz zaprzyjaźniona z naszym Przedszkola bibliotekarka Danuta Szczawińska pracownik Fili nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Pile.
Znakomite przygotowanie przedszkolnych drużyn spowodowało że ,wystąpiły minimalne różnice w zdobytej punktacji. Maksimum umiejętności przedszkolaków było podstawą do uznania każdej drużyny przedszkolnej jako wygranej i nagrodzonej. W trakcie konkursu nie zabrakło również niespodzianki.Czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełnił uczestnikom i nauczycielkom przybyłym z dziećmi, słodki poczęstunek.
Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy a także uczestnicy. Zadowoleni przedszkolacy wraz ze swoimi paniami nauczycielkami wychodzili z naszego przedszkola z upominkami zarówno dla siebie jak i dla przedszkola, mówiąc nam do zobaczenia za rok!
Całość przedsięwzięcia opracowały, przygotowały i przeprowadziły nauczycielki z PP -4, A. Cieślik, M.J. Małek, J.Pamin oraz A. Wysoczarska.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Udział biorą wszystkie grupy przedszkolne.

III edycja

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodziców poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY - MAGICZNA MOC BAJEK CZYLI BAJKOWA PODRÓŻ DO KRAINY WARTOŚCI I DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI

Magiczna-_qsqewaw

Udział bierze grupa IV

Głównym celem programu wychowawczo-terapeutycznego „MAGICZNA MOC BAJEK” jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wynikające z powyższego celu zadania polegają na:
• uczeniu nawiązywania bliskich, serdecznych kontaktów z drugim człowiekiem,
• nabywaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych,
• przyzwyczajaniu do panowania nad własnymi emocjami i właściwego reagowania na emocje innych,
• uczeniu postępowania zgodnego z normami i zasadami akceptowalnymi społecznie,
• zdobywaniu doświadczeń w mówieniu, słuchaniu innych i bycia słuchanym,
• odkryciu znaczenia komunikowania się z innymi w sposób niewerbalny,
• tworzeniu okazji do wymiany informacji, rozmowy i dochodzenia do kompromisów, jak również do wspólnego podejmowania i rozwiązywania zadań, problemów na zasadzie kompromisu
i poszanowania praw i potrzeb innych,
• tworzeniu okazji do pełnienia różnych ról społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dziecka w rodzinie,
• wprowadzeniu w świat wartości uniwersalnych, takich jak: prawda, piękno, miłość, dobro,
• tworzeniu sytuacji sprzyjających przeżywaniu i rozumieniu wartości uniwersalnych,
• wykorzystaniu codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowań innych, jak i własnych,
• tworzeniu okazji do dokonywania wyborów, ich oceny oraz zdawaniu sobie sprawy z ich konsekwencji,
• umożliwieniu wyrażaniu przeżyć, uczuć, spostrzeżeń w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,
• pomocy w budowaniu pozytywnej samooceny i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,
• wspieraniu działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY - ZDROWO I SPORTOWO

Udział bierze grupa I, III, IV, VIII

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.

Po co to robić? Powodów jest kilka. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY - DZIECIAKI MLECZAKI

Udział bierze grupa III, IV, VI

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.
Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.
Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.
Chcemy w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku wartości odżywczych.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - STANDFORD HARMONY - PWN WYDAWNICTWO SZKOLNE

Udział bierze grupa I,II,III

Wiosną 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem programu Sanford Harmony, wspierającego rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Pomysłodawcą programu jest amerykański przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra dla dzieci i młodzieży. Program został stworzony i opracowany na Arizona State University. Jego dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych rozpoczęto w 2014 roku. Od tego momentu pracę z programem podjęło ponad milion dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Nasze przedszkole podjęło pracę z programem w tym roku szkolnym.

Program Sanford Harmony:

zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
wspiera proces budowania wspólnoty,
pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,
rozwija umiejętności komunikacyjne,
uczy okazywania empatii i szacunku,
pomaga rozwiązywać problemy i konflikty,
sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola/szkoły.

TYDZIEŃ Z POLSKIMI BAJKAMI

Udział bierze grupa VI i VIII

SZKOŁA KOMPOSTOWANIA- SPÓŁKA Z O.O. "GWDA"

Udział biorą dzieci 4-5 letnie.

Ekologia w przedszkolu – projekt edukacyjny

Kontynuacja akcji ekologicznej „SZKOŁA Kompostowania” prowadzonej przez prezesa GWDY sp. z o. o. Na Leszkowie. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, na czym polega proces kompostowania i od najmłodszych lat uczyły się gospodarować odpadami. Inicjatywa projektu , polega na ustawieniu na terenie przedszkola, w ogrodzie, kompostownika wraz z kolorową instrukcją, obrazującą w przystępny sposób ideę kompostowania- to już jest w ogrodzie przedszkolnym. W tym roku szkolnym z uwagi na prowadzone remonty na terenie ogrodu przedszkolnego, planuję zorganizowanie zajęcia wiosną z pomocą p. woźnych z wykorzystanie zgromadzonych zasobów w kompostowniku- użyźnienie ogródków, założenie warzywniaka itp. Zaproszenie p. Prezesa na takie zajęcia.
Alicja Kłodzińska
Programy realizowane przy współpracy z Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Pile


W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy VII i VIII wraz z rodzicami będą realizowały trzy programy rekomendowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Pile:


1. Moje dziecko idzie do szkoły
1. MAMO, TATO - CO WY NA TO?
2. MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY.


Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów MAMO, TATO - CO WY NA TO?powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Celem programu "Moje dziecko idzie do szkoły" jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych, czyli świadomych zachowań sprzyjających utrzymaniu i ochronie zdrowia wśród rodziców i dzieci. Okres rozpoczynania nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka. Obowiązki szkolne, nowe środowisko i dodatkowe obciążenia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Mają one wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Zdając sobie sprawę z tego wpływu i umiejętnie postępując możemy zapobiec lub znacznie złagodzić negatywne oddziaływanie tych czynników na organizm.Przedszkolowo.pl logo