OGÓLNOPOLSKI KONKURS "BEZPIECZNI W SIECI"

Konkurs plastyczny „Bezpieczni w sieci”
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile pod patronatem
Biblioteki Publicznej Pedagogicznej w Pile
oraz Komendy Powiatowej Policji w Pile
organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
w ramach obchodów święta
„Dzień Bezpiecznego Internetu”

Dzieci lubią komputery,
A w nich gierki, strony, bajery.
Moc atrakcji tu znajdziecie,
To Internet – sami wiecie.
Bądźcie jednak czujni i ostrożni,
Bo Internet bywa groźny.

Wszyscy o tym pamiętamy i dlatego do udziału w konkursie Was zapraszamy. Chętnie poznamy Wasze pomysły dotyczące tego jak mądrze korzystać z sieci Internetu. Poproście rodziców lub inne osoby o pomoc w stworzeniu oryginalnych prac plastycznych i przyślijcie je do nas. Najciekawsze nagrodzimy i pokażemy podczas wystawy zorganizowanej w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile oraz w Bibliotece Pedagogicznej podczas obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Będzie można również zobaczyć fotorelację z rozstrzygnięcia na stronie internetowej http://pp4pila.przedszkolowo.pl
plakat-An_qwpxnrhORGANIZATOR KONKURSU :
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile

CELE KONKURSU:
*zaangażowanie dorosłych w budzenie świadomości dzieci w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci,
*propagowanie postawy bezpiecznego korzystania z Internetu,
*rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,
*stworzenie galerii z nadesłanych prac konkursowych.

REGULAMIN:
1.Adresatami konkursu są dzieci z całej Polski w wieku przedszkolnym (5 - 6 lat).
2.Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej na temat: „Bezpieczni w sieci”.
3.Technika wykonania dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia), format prac maksymalnie A3.
4.Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronami, liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane tylko prace płaskie.
5.Miejsce nadsyłania prac: Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Kusocińskiego 10 a,
64 – 920 Piła z dopiskiem: „Bezpieczni w sieci”.
6.Ostateczny termin nadsyłania prac do 15. 01. 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).
7.Każda praca może mieć tylko jednego autora. W konkursie nie będą brały udziału prace zbiorowe.
8.Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. Załącznik nr 2
9.Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
10.Podczas oceny jury zwróci szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy, wartość artystyczna, zgodność pracy z tematyka konkursu, oryginalność, staranność wykonania.
11.Dla zwycięskich prac za I, II, III miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy.
12.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 lutego 2019 r. w Dniu Bezpiecznego Internetu. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej przedszkola: http://pp4pila.przedszkolowo.pl
13.Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatora.
14.Warunkiem udziału pracy w konkursie jest przyklejona na odwrocie metryczka - wydrukowana i opisana pismem drukowanym. Załącznik nr 1
15.Dodatkowe informacje: prosimy pisać na e-mail: konkurspp4pila@wp.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!


NIEZBĘDNE ZGODY I OŚWIADCZENIA

METRYCZKA – załącznik nr 1


IMIĘ………………………………………………………………………
NAZWISKO……………………………………………………………
WIEK……………………………………………………………………
ULICA…………………………………………………………………
MIASTO/ KOD…………………………………………………………
OPIEKUN………………………………………………………………
TEL. KONTAKTOWY………………………………………………
E-MAIL …………………………………………………………………


OŚWIADCZENIE - Załącznik nr 2

Ja...........................................................................
będący Rodzicem / Opiekunem prawnym / wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci pt.: „Bezpieczni w sieci” oraz oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję regulamin ww. konkursu.

…………………… ……………………………………………………
Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna prawnego
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W PILE


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :

1.Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile, ul. Kusocińskiego 10 A (dalej:”PP4”), e-mail: przedszkolepila4@wp.pl.
2.Inspektorem ochrony danych w PP4 jest Dawid Nogaj , e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3.Podane dane osobowe dziecka będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpieczni w sieci”.
5.Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany....................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
Przedszkolowo.pl logo