NASZE INNOWACJE

Janina Wołot, Maria Jolanta Małek

Kinezjologiczne wspomaganie rozwoju dziecka – to priorytet w naszym przedszkolu.

Osiągnięciem końca XX wieku jest metoda stworzona przez małżeństwo Gail i Paula Dennisonów nazwana kinezjologią edukacyjną, która jest metoda stymulowania rozwoju umysłowego opierająca się na założeniu, że ruch stanowi nieodłączną część uczenia się i myślenia. Metoda ta propaguje zorganizowane ruchy, które sprawiają, że ciało i mózg pracują w sposób optymalny na rzecz rozwoju i samorealizacji każdej osobowości. Zawiera zorganizowany proces mający na celu zintegrowanie pracy dwóch półkul mózgowych powodujących poprawę jakości pracy umysłowej.

Paul Dennisona poprzez gimnastykę mózgu oferuje dziecku alternatywne sposoby uczenia się, za pomocą prostych, zorganizowanych ćwiczeń, które łączy się z oświadczeniem dziecka w trójwymiarowym sensorycznym świecie i pozwalającym odnaleźć w nim swoje własne ciało i odczucia.

Kiedy szereg kompensacji jest wzmocnionych tylko poprzez: jednooczne czytanie, pisanie jedną ręką, słuchanie jednym uchem i myślenie jedną półkulą, uczucia, wyobrażenia – osobowość twórcze zdolności jednostki zostają stłumione i zahamowane. Należy dostroić możliwości rozwoju bilateralnego, rysowanie oburącz, słuchanie obojgiem uszu, ruchów całego ciała i myślenia przy użyciu obu półkul tak, aby pobudzić prawdziwą naturę dziecka.

Powinno się stworzyć do tego odpowiednie warunki, które stworzono w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile:

-kadra pedagogiczna dokładnie zapoznała się i przeszkoliła się w stosowaniu ćwiczeń w zakresie gimnastyki mózgu w praktyce,

-dostosowano warunki materialne do realizacji ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej,

-zgromadzono szereg materiałów pomocy zgromadzonych do realizacji metody,

-przeprowadzono szereg spotkań z rodzicami, którzy stali ćwiczeń wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

-nawiązano kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Kinezjologów.

Wymieniona baza stała się podstawą wdrożenia nowatorskich rozwiązań w życie przedszkolne w formie następujących innowacji pedagogicznych:

1.Gimnastyka umysłu, jako metoda wspomagająca rozwój emocjonalno – intelektualny i ruchowy wychowanków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile”. Projekt został zatwierdzony przez Delegaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile i zarejestrowany pod numerem nadania DP 403/4/2004/MB, który był realizowany w latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006.

2.„Gimnastyka umysłu w przedszkolu z wykorzystaniem Programu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów – Ucz się z radością, przeznaczonego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 4”. Został on zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile i zarejestrowany pod numerem DP – 403/10/2006MB. Innowacja została zrealizowana w latach 2006 – 2008.

3. Kontynuacja innowacji nr 2 pod numerem nadania WNPP-404/20/09, projekt był realizowany w latach 2009 – 2011

W przedszkolu jest obecnie kontynuowana druga innowacja pedagogiczna z zakresu gimnastyki mózgu o nazwie „Gimnastyka umysłu w przedszkolu z wykorzystaniem Programu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów „Ucz się z radością” przeznaczona dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 4”.

- Programem „Ucz się z radością” objęte są dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 4 w wieku od 3 do 6 lat.

- W każdej grupie wiekowej zostało wyłonionych na podstawie wcześniejszych obserwacji 10 dzieci, które za zgodą Rodziców zostało objętych programem.

- Każde dziecko zostało wstępnie zdiagnozowane w celu ustalenia profilu oddziaływań.

- Realizacja programu Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów odbywała się w różnych częściach dnia tak, aby nie zakłócić normalnego rytmu procesu wychowawczo - dydaktycznego.

Zainteresowanym nauczycielom kinezjologią edukacyjną polecamy literaturę przedmiotu, zapoznanie się z podstawowymi ćwiczeniami z wymienionego zakresu i stosowanie ich nie tylko z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale również indywidualnie dla pełnego rozwoju osobistego.

Więcej informacji w zakładce Dobre praktyki

ZDROWE DZIECKO TO TWÓRCZE DZIECKO – innowacja realizowana w naszym przedszkolu.

Projekt innowacyjny

W naszym przedszkolu w ramach promocji zdrowia oraz wszechstronnego wychowania dajemy dzieciom możliwość decydowania o tym, co chcą jeść. Dzieci 5-6 letnie samodzielnie przygotowują sobie śniadania, drugie śniadania oraz nakładają obiad. Poprzez takie działania dajemy możliwości wyboru potraw.

1. Nie zmuszamy do jedzenia

2. Nie ja - tylko warunki zachęcają do jedzenia

3. Dzieci ponoszą odpowiedzialność za to, co zjedzą i ile zjedzą

4. Same decydują o wyglądzie swojej kanapki

5. Uczą się kultury jedzenia

6. Są zadowolone i czują się ważne, że podejmują decyzje

Projekt ten zawiera dużo aspektów wychowawczych oraz zdecydowanie spowodował ograniczenie zlewek.

Logicznie myślimy i wesoło się bawimy
Autorki innowacji:
mgr Maria Jolanta Małek
mgr Beata Walas

Naturalną potrzebą każdego dziecka jest ruch oraz pragnienie poznawania i działania. Wychodząc naprzeciw potrzebom dziecka, w przedszkolu jest szereg propozycji oferowanych przez nauczycieli rozwijających je wielokierunkowo. Jedną z takich ofert dla dzieci są gry planszowe, które uruchamiają wszystkie zmysły oraz aktywizują poznawczo, emocjonalnie, społecznie, rzadziej ruchowo.
Alternatywą do tradycyjnych gier są szachy japońskie, które są przedmiotem niniejszej innowacji oraz idei kinezjologicznej, która jest rozpoznawalnym hasłem w naszym przedszkolu: „ruch to drzwi do uczenia się”. Podstawy nauki gry w szachy japońskie dzieci zdobywają w ruchu w formie gry na dywanie, a później na planszy.
Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnej szkoły, gdzie myślenie komputacyjne, które rozwija gra w japońskie szachy, nazwano nawet czwartą (po czytaniu, pisaniu i liczeniu) alfabetyzacją. Jako autorki uważamy, że wprowadzając dzieci w świat gry, jako przyjemnego uczenia się, wspomagamy poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Ponadto gra w szachy to nie zwyczajna planszówka, lecz coś więcej. To świetna lekcja życia, sposób na pożyteczne i ciekawe spędzenie wolnego czasu zarówno z rówieśnikami jak i rodzicami.

Opis innowacji:

Japońskiej gra Dōbutsu shogi (dosł. „zwierzątkowe szachy”), została zaprojektowana przez zawodową szachistkę Madokę Kitao oraz graficzkę Maiko Fujitę w celu popularyzacji japońskich szachów i dostosowania ich do wykorzystania na zajęciach dla dzieci w wieku od 5 lat.
Gra zachowuje wszystkie walory logiki i strategii znanej z europejskich szachów sprowadzając je jednak do niezbędnego minimum: czterech figur - zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy o wymiarach: trzy na cztery pola. Nie trzeba też pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy – są one oznaczone dobrze widocznymi na figurach znakami.
Istotnym walorem jest popularyzacja zasad etykiety, poprzez zapoznanie polskich dzieci z japońskim poczuciem grzeczności.
Gra jest używana jest przez milion dzieci w Japonii i innych krajach.
Najważniejsze cechy gry:
•Rozwijanie myślenia logicznego i strategicznego.
•Proste reguły i doskonały sposób ich tłumaczenia.
•Piękna grafika i bogata obudowa gamifikacyjna.
•Nauka przez zabawę w całej grupie, głównie na dywanie.
•Możliwość rozpoczęcia nauki bez umiejętności czytania.
•Doskonały wstęp do szachów.


Realizacja zadań ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
3.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
4.Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole (myślenie logiczne, myślenie strategiczne, pamięć i orientacja przestrzenna, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, a także cechy takie jak intuicja, koncentracja oraz umiejętność doskonalenie się.

201804121_qwxpxha

201804121_qwxpxrh

201804121_qwxpxrx

Przedszkolowo.pl logo