LOGOPEDIA

"Dziecko jest pergaminem
szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami,
których część tylko zdołasz odczytać,
a niektóre potrafisz wytrzeć
lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią".
J. Korczak


Jak-motyw_qsaesae

Jak-motyw_qsaesaq


Kontrakt zawierany z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia specjalistyczne

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do:
- systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach specjalistycznych;
- przeprowadzania konsultacji/badań psychologicznych/medycznych zalecanych przez specjalistę, potrzebnych do określenia przyczyn trudności dziecka i ukierunkowujących z nim pracę terapeutyczną;
- systematycznego wykonywania z dzieckiem zadanych do domu ćwiczeń;
- dopilnowania, aby dziecko przynosiło na zajęcia potrzebne materiały, wskazane przez terapeutę.

Proszę pamiętać, że tylko współpraca Państwa z nami, zapewni powodzenie w terapii Państwa dziecka.

Logopeda,Oligofrenopedagog mgr Beata Walas

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY I JĘZYKA

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce.
Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.
Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie- to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest kluczem do poznawania nowych słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.
Wyniki badań pedagogicznych dowodzą, że rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w zakresie wspomagania rozwoju mowy, zakłada że dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej;
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach”.

Ćwiczenia logopedyczne.
- Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.
- Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
- Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze źle wypowiadanych,
- Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
- Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek
obrazkowych , opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie
odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne.

Logopeda, mgr Beata WalasPrzedstawiam w sposób ogólny przeciętny rozwój mowy. Wyszczególnione zjawiska są dla danego okresu najbardziej charakterystyczne, ale nie jedyne.

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA
0-2 miesiąca
• Rożne rodzaje krzyku, mlaskanie, cmokanie.
• Głośny, nagły dźwięk wywołuje zmianę zachowania niemowlęcia.

2-4 miesiąca
• Głużenie (gruchanie) – niemowlę śpiewa ( guu, agu, aku, ghy...).
• Reaguje na różne dźwięki, głośno się śmieje.

Dźwięki wydawane przez najmłodsze dzieci brzmią na całym świecie podobnie. Nie ma też szczególnej różnicy w głużeniu dzieci słyszących i niesłyszących.

4-6 miesiąc
•Gaworzenie, czyli pierwsze zabawy głosem – dziecko zaczyna prowadzić rozmowę z dorosłym opiekunem posługując się prostymi sylabami.

Gaworzenie będzie bardziej intensywne, jeśli dorośli zwrócą na nie uwagę i będą naśladowali swoje dzieci – w ten sposób zachęcą je do „mówienia”.

6-7 miesiąc
• Gaworzenie samonaśladowcze – dziecko wielokrotnie powtarza identyczne sylaby np.: bababababa, mamamama, dadadada. Próbuje rozkazywać i pytać(np.: Tot ? = Co to jest)
• W chwilach zadowolenie gaworzenie jest intensywniejsze.

Dzieci niesłyszące nie gaworzą w sposób samo naśladowczy. Jeśli niesłyszące niemowlę obserwowało w swoim otoczeniu język migowy – zaczyna gaworzyć palcami.
Ok. 7 miesiąca życia pojawiają się pierwsze prototypy wyrazowe, czyli wypowiedzi po raz pierwszy przypominające wyrazy, np.: „baja” jako bajka, czy „mana” jako mleko.

9-10 miesiąc
• Echolalie (zmienne gaworzenie)– dziecko próbuje naśladować mowę dorosłych, jego wypowiedzi składają się z wielokrotnie powtórzonych różnych sylab.
• Rozumienie kilkunastu słów – m.in. imion, nazw zabawek oraz zakazu „nie (ruszaj)!”

Gaworzenie dzieci różnych narodowości coraz bardziej upodabnia się w brzmieniu do danego języka.

11-12 miesiąc
• Wypowiedzi coraz bardziej przypominają brzmieniem wyrazy danego języka.
Roczne dzieci wymawiają przeciętnie ok. 6 słów, ale są i takie, które nie potrafią wymówić jeszcze żadnego, i takie, które wymawiają ok. 50 wyrazów.

12-18 miesiąc
• Jeden wyraz zastępuje zdanie, a właściwie kilka różnych zdań, np. „da” jako:
1. daj misia,
2. weź kółko,
3. połóż tutaj.

Pierwszy wyraz, który cos znaczy, powinien pojawić się między 8 a (najpóźniej) 18 miesiącem życia.

18-23 miesiąc
• Początek wypowiedzi dwuwyrazowych.
• Dziecko używa przede wszystkim rzeczowników, czyli nazw.
20 – miesięcznie dziecko wymawia średnio ok. 170 wyrazów.

2 lata
• Pojawiają się liczebniki – jeden, dwa, trzy.... i rozróżnienie ja-ty: dziecko zaczyna używać zaimka się np.: myję się, bawię się.
• Coraz więcej pytań i przeczeń - coś nie jest ładne, czegoś nie ma.

Przeważają zdania pojedyncze.

3 lata
• Poprawna wymowa:
- samogłosek ustnych [a,e,i,o,u,y]
- spółgłosek nosowych, tj. [m,n,ń]
- „półspółgłosek” – [j,ł]
- spółgłosek [h,f,w,t,d,p,b]

Trzylatek ma jeszcze prawo wymawiać spółgłoski dźwięczne z niepełną dźwięcznością, a nawet bezdźwięcznie, np.: „w/fota” lub „fota” zamiast „woda”.
Dziecko 3-letnie zaczyna śmielej posługiwać się zdaniami złożonymi.

4 lata
• Poprawna artykulacja spółgłosek [k,g,ś,ź,ć,dź]
• Spółgłoski miękkie[ś,ź,ć,dź] mogą być jeszcze wymawiane jako „mniej miękkie”, np. [s’]

Przed ukończeniem 3 lat i 8 miesięcy wiele dzieci zamienia [r] na [l].
Czterolatek nie powinien zamieniać [t,d] na [k,g] (lub odwrotnie), może jednak zmieniać spółgłoski [sz,ż,cz,dż] oraz [s,z,c,dz] na [ś,ź,ć,dź].

5 lat
• Poprawna wymowa spółgłosek [sz,ż, cz,dż] lub zastępowanie ich spółgłoskami [s,z,c,dz].
• Poprawna wymowa spółgłoski [r] lub zastępowanie jej spółgłoską [l].
5- latek tworzy własne wyrazy, np.: „doroślinny” = dla dorosłych, „układacz” = złodziej.

35% dzieci 5-letnich prawidłowo wymawia [r].

6 lat
• Poprawna wymowa spółgłosek [sz,ż,cz,dż] oraz spółgłoski [r]. Mogą zdarzyć się jeszcze pomyłki, ale powinny być coraz rzadsze.

Większość dzieci prawidłowo wymawia spółgłoskę [r] zanim ukończy 6 rok życia.
20% 6-latków spółgłoski dźwięczne nadal wymawia tylko częściowo dźwięcznie.

7 lat
• Prawidłowa wymowa wszystkich spółgłosek i samogłosek języka polskiego.
Do ok. 10 roku życia mowa dziecka będzie nabierała cech „mowy dojrzałej”

Logopeda, mgr Beata WalasPrzedszkolowo.pl logo