GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŻEBY PROSTY KRĘGOSŁUP MIEĆ,
MUSISZ TYLKO TEGO CHCIEĆ.
WIŚ WIĘC CZĘSTO NA TRZEPAKU,
BIEGAJ CHĘTNIE W LESIE, W PARKU.
NA CZWORAKACH RÓWNIEŻ CHODŹ,
BO TY JESTEŚ SPRYTNY KTOŚ!”
GIMNASTYKA KOREKCYJNA W PRZEDSZKOLU –
– ZNACZENIE, CEL I ORGANIZACJA ZAJĘĆ-AAAAjpg_qwrpshsWiek przedszkolny to szczególny okres w rozwoju dziecka. Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.
Gimnastyka korekcyjna – jest to część wychowania fizycznego. Jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym.
Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to:
• Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
• Uświadomienie dzieciom i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
• Wykształcenie świadomości „odczuwania” własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.
• Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.
• Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp.
• Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się.
• Uaktywnienie układów: narządu ruchu, krążeniowego i oddechowego.
Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

• Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
• Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
• Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.
• Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.
• NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY TO:
 Plecy okrągłe
Jest to wada odcinka piersiowego kręgosłupa. Naturalna kifoza piersiowa zostaje pogłębiona i powstaje hiperkifoza piersiowa. Charakterystyczne dla sylwetki dziecka z plecami okrągłymi są:
- pogłębienie kifozy piersiowej,
- wysunięcie głowy do przodu (broda nie rzutuje na mostek),
- wysunięcie do przodu barków,
- spłaszczenie i zapadnięcie klatki piersiowej,
- rozsunięcie i odstawanie łopatek od klatki piersiowej.
Popularnie o dziecku z plecami okrągłymi mówi się, że się „garbi”
 Plecy wklęsłe
To wada odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pogłębienie lordozy lędźwiowej i utworzenie, tzw. hiperlordozy, to właśnie plecy wklęsłe. W sylwetce dziecka z plecami wklęsłymi obserwujemy:
- pogłębienie lordozy lędźwiowej,
- zwiększenie przodopochylenia miednicy,
- wypięty brzuch,
- „uwypuklenie” pośladków.
Należy jednak pamiętać, że duża lordoza lędźwiowa i wypięty brzuch są charakterystyczną cechą postawy ciała dziecka przedszkolnego i aby rozwiać ewentualne wątpliwości dobrze byłoby zasięgnąć rady specjalisty.
 Plecy płaskie
Ta wada charakteryzuje się spłaszczeniem obu krzywizn kręgosłupa. Najczęściej występują u dzieci wątłych, z ogólnie słabym umięśnieniem lub u osób intensywnie ćwiczących, zwłaszcza mięśnie grzbietu w pozycjach nadmiernie wyciągniętych albo przeprostnych. W obu przypadkach zmniejszenie krzywizn fizjologicznych obniża wytrzymałość kręgosłupa.
Zadaniem korekcyjnym dla dzieci z plecami płaskimi i słabym umięśnieniem jest ogólne, wszechstronne ich wzmocnienie. Wzmacniając grzbiet i brzuch nie należy unikać pogłębiania lordozy lędźwiowej.
 Wady kończyn dolnych:
Zniekształcenia kończyn dolnych w znacznym stopniu wpływają na statykę i postawę ciała.
Wyróżniamy następujące wady kończyn dolnych, dające się w początkowym stadium wyrównać:
- kolana koślawe- w kolanach koślawych oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz, a kostki przyśrodkowe, przy wyprostowanych i zwartych kolanach, są oddalone od siebie o ponad 5 centymetrów. Za fizjologiczną koślawość uważa się odchylenie od osi przeciętnie 2-3 centymetrów, ale nie większą niż 5 centymetrów,
- kolana szpotawe- w tym zniekształceniu kończyny dolne są skręcone do wewnątrz, występuje nadwyprost w stawach kolanowych, mięśnie wewnętrznej strony kończyn dolnych ulegają skróceniu, a po stronie zewnętrznej nadmiernie rozciągają się. Oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty do wewnątrz. Szpotawość kolan występuje najczęściej przy nadwadze oraz przy krzywicy.
- stopa płaska- stopa posiada niski lub obniżający się łuk podłużny, który jest wynikiem niewydolności układu mięśniowo-wiązadłowego. W wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym nie musi dostarczać bodźców bólowych, jednak zaniedbanie i brak korektywy może nieść odległe, negatywne skutki. Płaskostopie jest jednym z bardziej powszechnych dolegliwości stóp.
W postępowaniu korekcyjnym z dziećmi z płaskostopiem konieczne jest:
- uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i związanych z tym zagrożeń,
- zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych,
- odpowiednie obuwie, wysoki sztywny zapiecek, wkładka profilowana,
- wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie łuków i decydujących o wydolności stopy,
- wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu oraz poprawnego trzymania ich w staniu i siedzeniu.
- stopa płasko-koślawa- istotą tego zniekształcenia jest ustawienie w nawróceniu kości stępu oraz obniżenie sklepienia podłużnego stopy, najczęściej na tle niewydolności statycznej.
- stopa szpotawa- jest odwrotnością stopy płasko-koślawej. Charakteryzuje się skręceniem pięty do wewnątrz i oparciem jej na krawędzi zewnętrznej.
- stopa wydrążona- zniekształcenie charakteryzuje się nadmiernym wysklepieniem, w odcinku między guzem a głowami kości śródstopia, przy równoczesnym skróceniu tego odcinka. Nadmiernemu wysklepieniu stopy towarzyszy szponowate ustawienie palców i skrócenie rozcięgna podeszwowego. Zniekształcenie powoduje skrócenie stopy.

Wada postawy jest początkiem choroby, której rozwój przebiega skrycie i podstępnie. Skutki nie korygowanych wad poza względami estetycznymi mogą być bardzo niekorzystne.
Wczesne wykrycie nieprawidłowości w postawie ciała może uchronić dziecko przed dalszym ich pogłębianiem i daje gwarancję skutecznego leczenia. Wada postawy wcześnie nierozpoznana i nieleczona utrwala się, co może doprowadzić do przykrych dolegliwości u człowieka dorosłego.
Jednym z głównych czynników zapobiegających wadom postawy jest ruch. Szczególnie cenne są te formy aktywności ruchowej, które dziecko może kultywować przez całe życie. Należą do nich: pływanie, turystyka piesza i rowerowa, łyżwiarstwo i inne gry sportowe. Dzieciństwo jest niewątpliwie najlepszym okresem do profilaktyki wad postawy.
W przypadku stwierdzenia u dziecka wady postawy niezbędne jest odpowiednie postępowanie korekcyjne w domu i na zajęciach. Bardzo ważny jest czynny udział rodziców w instruktażu w zakresie ćwiczeń domowych, gdyż podstawową formę oddziaływania korekcyjnego powinny stanowić, prócz zajęć gimnastyki korekcyjnej, ćwiczenia domowe. Aby proces korygowania wad mógł być w pełni efektywny, rodzice powinni opanować ogólne zasady doboru ćwiczeń korekcyjnych, ponieważ tylko na podstawie znajomości tego zagadnienia będą mogli w sposób świadomy i celowy pomóc swojemu dziecku w ćwiczeniach domowych.

Zajęcia w naszej placówce odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i środy.

Ze względu na różne uroczystości i przedsięwzięcia organizowane na terenie przedszkola, co za tym idzie brak dostępu do sali gimnastycznej, zajęcia mogą odbywać się w innych dniach.

Olga Szybiak
Przedszkolowo.pl logo