RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019

INFORMACJE
W roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł na semestr. Środki będą gromadzone na założonym przez Radę Rodziców koncie i wydatkowane zgodnie z preliminarzem zredagowanym zatwierdzonym przez Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać u pani skarbnik osobiście lub wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Nazwa rachunku:
Rada Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile

Nr konta
88 8951 0009 4202 0402 2000 0010

W tytule:
Imię i nazwisko dziecka

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W PILE

1.Przewodnicząca - Beata Wawrzos
2.Zastępca – Karolina Rachfał
3.Sekretarz – Rafał Wiśniewski
4.Skarbnik 1 – Katarzyna Kuchta
5.Skarbnik 2 – Marta Jar
6.Członek Komisji Rewizyjnej - Grzegorz Szudrowicz
7.Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Skwierawska
8.Członek Komisji Rewizyjnej - Ewelina Rudzińska

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I GRUPA
1.Wioletta Klapa
2.Joanna Żmurkiewicz
3.Iwona Gąsior

II GRUPA
1.Anna Wójcik- Jurczak
2.Sławomir Skuza
3.Roksana Gawryszak

III GRUPA
1.Magdalena Ślawska
2.Karolina Rachwał
3.Agata Madej

IV GRUPA
1.Katarzyna Kuchta
2.Katarzyna Banach
3.Jakub Nowacki

V GRUPA
1.Karolina Pwłowska
2.Julitta Potecka
3.Katarzyna Bajszczak

VI GRUPA
1.Beata Wawrzos
2.Karolina Słoboda
3.Barbara Głowacka

VII GRUPA
1.Anna Skwierawska
2.Anna Gluba
3.Joanna Przybył

VIII GRUPA
1.Anna Piórkowska
2.Diana Giełczyk
3.Natalia KuszpińskaREGULAMIN RADY RODZICÓW

Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz Statutu Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile.

ROZDZIAŁ II
Zakres i przedmiot działania

§ 2
1. Rada Rodziców jest społecznym organem wewnętrznym działającym w przedszkolu.
2. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile.
3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości jego pracy.
4. Rada rodziców współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
§ 3
1.Terenem działania Rady Rodziców jest budynek przedszkola. 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają wychowankowie w trakcie realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ROZDZIAŁ III
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

§ 4
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego wychowanka może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
6. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
7. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
9. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego wychowanka.
10. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
11. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
12. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 5
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego wychowanka może reprezentować tylko jeden rodzic.
4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
5. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.
6. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza rada oddziałowa.
7. Zadania rady oddziałowej podczas wyborów do Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
9. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego wychowanka.
10. Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.
12. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
13. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
14. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ IV
Zadania rad oddziałowych

§ 6
1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców wychowanków danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą wychowanków, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla wychowanków.
3. Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.
4. Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.
5. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoprzedszkolnym.
6. Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy wychowanków zebrania rodziców.
7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb.
8. Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
9. Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.

§ 7
1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców wychowanków danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą wychowanków,
c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,
ROZDZIAŁ V
Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 8
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do końca września danego roku szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 9
1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
3. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
1. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
2. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
4. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
6. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 10
1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 11
1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego i jego zastępcy wybiera:
a) sekretarza,
b) skarbnika,
c) komisję rewizyjną.
2. Wybory sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się prezydium Rady Rodziców.
4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców może powołać komisje stałe lub doraźne.

§ 12
1. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
2. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
5. Zgłoszenia kandydatów na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
6. Kandydaci na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
8. Za wybranego sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 13
1. Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z trzech osób.
2. Wybory komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
1. Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
2. Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory do komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
4. Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze do komisji rewizyjnej Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
6. Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 14
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

ROZDZIAŁ VI Cele i kompetencje Rady Rodziców

§ 15
1. Cele działalności Rady to w szczególności:
a) aktywizowanie i angażowanie rodziców na rzecz przedszkola;
b) podejmowanie działań na rzecz doskonalenia działalności przedszkola;
c) wspomaganie przedszkola na rzecz poprawy warunków materialnych i organizacyjnych.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie Regulaminu swojej działalności;
b )uchwalanie planu działania i plan finansowy Rady Rodziców;
3. Do kompetencji opiniodawczych należą:
a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;
b) opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
c) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu;
d) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu do ustalenia oceny pracy nauczyciela za okres stażu;
4. Do innych uprawnień Rady należą:
a) występowanie do Dyrektora, rady pedagogicznej Przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
b) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
c) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola.
5. Do zadań Rady należą w szczególności;
a) współpraca z radami oddziałowymi;
b) wspomaganie Przedszkola i współudział w zakresie organizacji zajęć, warsztatów, prelekcji, imprez i spotkań okolicznościowych, wycieczek itp. organizowanych dla dzieci, rodziców i środowiska.
c) wspomaganie dzieci uczęszczających do Przedszkola będących w trudnej sytuacji np. losowej, materialnej.
d) wspomaganie działań Przedszkola związanych z upowszechnianiem wiedzy pedagogicznej rodziców oraz włączania ich w życie Przedszkola;
e) opiniowanie wyboru firmy ubezpieczeniowej, która obejmie dzieci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w danym roku szkolnym;
f) wspomaganie Przedszkola w zakresie poprawy warunków działalności i wyposażenia;
g) organizowanie prac użytecznych na rzecz dzieci i Przedszkola;
h) opiniowanie na wniosek Dyrektora lub rady pedagogicznej Przedszkola innych spraw dotyczących pracy przedszkola.

ROZDZIAL VII
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 16
1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,
d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
f) przekazywanie odpowiednio dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
2. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
3. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
a) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
b) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
4. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a) kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców,
b) kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
c) kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,
d) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.
5. Organizacja pracy Rady Rodziców
a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb- zebrania Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, Prezydium Rady lub wniosek złożony z co najmniej 1/3 członków,
c) zebrania Rady zwoływane są poprzez ogłoszenie terminu spotkania na co najmniej 7 dni przed danym terminem,
d) zebrania Rady odbywają się na początku roku szkolnego i na jego zakończenie oraz nie rzadziej niż 1 raz w trakcie trwania jednego półrocza,
e) działalność Rady dokumentowana jest w formie protokołów, który zawiera w szczególności: porządek zebrania, datę, obecność, zwięzłe informacje na temat ustaleń, podjęte uchwały,
f) protokół z każdego posiedzenia sporządzony jest w ciągu 14 dni, podpisuje go Przewodniczący Rady i członkowie obecni na posiedzeniu,
g) zadaniem Prezydium Rady jest składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 17
Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
1. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
2 W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą przewodniczącego.
3) Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

ROZDZIAŁ VIII
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 18
1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
2. Wysokość minimalną składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym
zebraniu i podaje do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Rodzice wpłacają składkę w trybie ustalonym przez Radę Rodziców.
5. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
6. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków, na którego podstawie odbywa się wydatkowanie zgromadzonych środków.

§ 19
7. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, audycji muzycznych, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mityngów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
8. Za dysponowanie środkami finansowymi odpowiedzialna jest Rada Rodziców, która podejmuje decyzje o przeznaczaniu środków finansowych i sposobie kontroli wydatkowania funduszy.
9. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
10. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
11. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 20
Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej.

§ 21
1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców. 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.
3.Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.
§ 22
Regulamin Rady Rodziców został uchwalony przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile i wchodzi w życie wchodzi w życie z dniem ...............


...........................................................................
(podpis przewodniczącego Rady Rodziców)


Przedszkolowo.pl logo